Obec Hříběcí, Horní Cerekev, 393 01, Vysočina, CZ
+420 728 733 886
kubaholubec@seznam.cz

RYBÁŘSKÝ ŘÁD

Povolení k lovu

Všechny ulovené ryby se pouští zpět do revíru!

Lov povolen pouze osobám s oprávněním k lovu ryb uděleným správcem revíru.

K užívání revíru není nutné být členem rybářského svazu.

Domluva probíhá vždy na tel. 728 733 886, popřípadě přes email
kubaholubec @seznam.cz s dostatečným předstihem.

Uživatel revíru je po příjezdu seznámen s rybářským řádem a složením vratné kauce 500 Kč se zavazuje dodržovat tato pravidla. Kauce mu bude v případě vážného porušení následujících ustanovení odebrána nebo vrácena na konci pobytu. V případě pronájmu chaty činí tato kauce 1000 Kč.


Pobyt u vody

Uživatel revíru je povinen

Dodržovat rybářský řád.

Dodržovat doby lovu stanovené mu druhem povolení.

Zajistit si odvoz odpadků po skončení lovu.

Udržovat u vody pořádek, odhazování odpadků, rozbíjení skla apod. bude považováno za vážné porušení rybářského řádu.

Oheň je možné rozdělávat pouze v předem připravených ohništích. Je přísně zakázáno zakládat nová.

Zakazuje se ničení porostů v okolí revíru.

Parkování na vyhrazeném místě po dohodě se správcem, věci lze vyložit autem až u vody.

Zakazuje znečišťovat revír, zejména vodní hladinu chemickými přípravky (šampony, pasta na zuby, mycí prostředky na nádobí, zbytky potravin apod.) a jinými nevhodnými látkami.

V případě pronájmu rybářské chaty dodržovat pravidla pobytu, zákaz kouření apod. 

Rozdělávat oheň je možné pouze ve venkovních prostorách na místech k tomu určených.


Pravidla rybářské chaty

Na začátku ubytování přebírá host chatu bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit pronajímateli, na pozdější oznámení nebude brán zřetel.

Pokud dojde k jakémukoli poškození chaty v interiéru nebo exteriéru, je host povinen škodu nahradit. Částka za vzniklou škodu bude hrazena z uhrazené vratné kauce a v případě výše škody překračující tuto kauci, se nájemce chaty zavazuje provozovateli, tuto škodu uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.

V chatě je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče bez souhlasu majitele.

Host je povinen udržovat v chatě čistotu.

V chatě platí zákaz kouření.

V chatě je zakázáno používat plynové vařiče a manipulovat s ohněm, aby se předešlo případnému požáru.

V případě, že host předá chatu s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu účtována škoda v plné výši původní ceny a to i v případě jakéhokoli poškození venkovního vybavení, objektu samotného, či ztráty klíčů. 

V chatě je umístěn hasicí přístroj v hodnotě 1500 Kč.

Elektrocentrála musí být umístěna na předem určeném místě, tj. za chatou ve vzdálenosti minimálně 13m a musí být zakryta připraveným krytem. Obsah nádrže činí 15l. Uživatel hradí spotřebované pohonné hmoty.


Povolené způsoby lovu

Loví se na dva pruty s jedním návazcem a jedním jednoháčkem. Používání trojháčků a víceháčkových montáží je zakázáno.

Používají se pouze únikové montáže, kdy je vždy umožněno po odtržení odpadnutí olova a uvolnění ryby pouze s háčkem.

Je zakázáno používat srkačky a jiné nesportovní montáže s pevným olovem.

Je zakázáno používat pletené šňůry v celém návinu (pouze na tvorbu návazců)

Zakazuje se vnadění neupraveným partiklem.

Jako nástraha nesmí být použita živá či mrtvá ryba ani její část.

Je zakázáno lovit přívlačí či jiným způsoben určeným pro lov dravců.

Zavážení nástrah a návnad povoleno.

Tyčová bojka pro označení lovného místa je povolena pouze v jednom dílu ode dna až po hladinu.


Lovící je povinen mít u sebe

Podběrák přiměřených rozměrů

Rybářskou podložku pod ryby, nebo její plnohodnotnou náhradu.

Pean nebo jiný vyprošťovač háčků


Dokumentace ryb

V případě fotografování úlovku je lovící povinen fotit se s rybou nad podložkou vkleče nebo ve vodě tak, aby maximálně předešel jejímu poranění! Zakazuje se uchovávat ryby v sacích, vezírcích, haltýřích a jiných zařízeních. Fotku ryby lze udělat pouze ihned po jejím vylovení. Lovící je povinen rybu vrátit do vody neprodleně, maximálně však do pěti minut od jejího vylovení. Zakazuje se též zdolávání ryby z lodi. Zdolávat rybu z lodi je možno pouze v krajním případě, kdy hrozí, že by ryba zajela do vázky.

Smýkání ryb po břehu, nešetrné vylovování nebo zacházení s rybou je považováno za hrubé porušení rybářského řádu!

Správce revíru, nebo jiná oprávněná osoba si vyhrazuje právo namátkové kontroly lovících a posuzování jednotlivých přestupků a v případě porušení je správce oprávněn lovícího vykázat  bez náhrady. 


Správce revíru

Jakub Holubec

728 733 886

kubaholubec@seznam.cz